Uwaga zbiór wpisów

Tendencje biologiczne i ustrój psychiczny cz. 2

O tym, że dusze ludzkie różnią się swym charakterem ogólnym, dowiadujemy się trzema drogami. (1) Jeżeli porównamy rezultaty, otrzymane drogą introspekcji przez różnych ludzi, to znajdziemy ciekawe różnice indywidualne. Jeden człowiek, przypominając sobie jakiś wypadek, widzi go ponownie, inny ponownie go słyszy. To znaczy, że jeden jest wzrokowcem, drugi słuchowcem. Obaj przypominają sobie ten sam […]

Tendencjo biologiczne i ustrój psychiczny cz. 1

Każde dziecko rodzi się z pewnymi skłonnościami. Dusza jego nie jest niezapisaną tablicą (tabula rasa), lecz posiada już pewne utajone skłonności i zdolności, w takim, a nie innym kierunku, czym różni się od innych dusz. Powodem tej różnicy jest różność warunków, których wypadkową jest dusza dziecka. Dzieci różnych rodzin pochodzą z różnego pnia, odziedziczone przez […]

Trzy postacie uwagi cz. 2

Wtórna uwaga bierna. Uwaga czynna może przejść w bierną. Człowiek nauki, zajęty porównywaniem muszel lub roślin, może do tego stopnia zająć się swoją pracą, że zapomni o obiedzie lub o umówionym spotkaniu. W tym wypadku przedmiot badany pochłania jego uwagę tak, jak kiedy indziej ruch nieoczekiwany lub dźwięk głośny. Tu przedmiot, nie mający sam przez […]

Trzy postacie uwagi cz. 1

Jeżeli zbadamy stany uwagi u dorosłego człowieka, to znajdziemy, że istnieją trzy różne stadia uwagi, odpowiadające kolejnym stadiom rozwoju psychicznego. Stany te nazwano: uwagą bierną (mimowolną), czynną (dowolną) i wtórną bierną. Rozpatrzymy je po porządku. Uwaga bierna. Są rzeczy, ku którym uwaga nasza zwraca się mimo naszej woli, rzeczy, które bezwzględnie przyciągają naszą uwagę, niezależnie […]

Uwaga jako stan świadomości

Mamy tu zastanowić się nad tym, czym jest uwaga jako fakt psychologiczny – mamy wskazać na zasadzie introspekcji, czym różni się stan uwagi od stanu nieuwagi. W stanie nieuwagi, gdy marzymy, dając swobodny bieg wyobraźni – prąd świadomości ma poziom równy, jednostajny. Każde nowo powstające wyobrażenie nie jest ani mniej, ani więcej ważne od poprzednich. […]

Zagadnienie uwag cz. 2

Najbardziej znanymi stanami świadomości czuwania są uwaga i nieuwaga. Chyba nie potrzeba podkreślać znaczenia uwagi; wartość jej zna każdy nauczyciel i uczeń. Przypominamy jednak czytelnikowi, że prawidło „być uważnym” znajduje się na naszej liście ogólnych prawideł introspekcji eksperymentalnej. Dobrze też będzie zbadać obecnie —gdyśmy już omówili elementarne sprawy psychiczne— uwagą i przyjrzeć się przebiegowi procesów […]

Zagadnienie uwag cz. 1

Określiliśmy duszą, jako sumę wszystkich tych procesów psychicznych, które składają się na doświadczenie jednostki. Widzieliśmy też, że procesy psychiczne, po introspekcyjnym zbadaniu i zanalizowaniu, dadzą się sprowadzić do dwóch rodzajów procesów elementarnych, czucia i zabarwienia uczuciowego. Każdą treść świadomości można rozłożyć na pewne grupy czuć i pewne zabarwienie uczuciowe. Gdyby teraz procesy te stale pozostawały […]