Psychologia jako nauka

Psychologia jako nauka

Psychologia jako nauka

Różnica pomiędzy „opowiadaniem” o jakiejś rzeczy i „nauką” o niej? Wszystkie nauki można ująć w zdania; naukom poświęcone są książki i wykłady. Ostatecznie więc nauka jest opowiadaniem. Czyż istnieje zatem jakaś rzeczywista różnica pomiędzy nauką a opowiadaniem?

Można odpowiedzieć na to pytanie: każda nauka jest opowiadaniem, lecz nie każde opowiadanie jest nauką. Nauka jest pewnym szczególnym rodzajem opisu i opowiadania. Opowiadanie może być przypadkowe, urywkowe, szkicowe. Możemy opowiadać o jakiejś rzeczy, nie wiele o niej wiedząc wówczas opowiadanie nasze odnosi się tylko do jednej strony omawianej rzeczy, lub też wiedzę naszą sztukujemy domysłem.

Opowiadanie wreszcie może nie wyczerpywać całkowicie przedmiotu. Nauka, przeciwnie, jest opowiadaniem systematycznym i metodycznym, opowiadaniem, które przedmiot przedstawia dokładnie i wyczerpująco, w którym nie brak żadnego szczegółu, pomocnego do wyjaśnienia całości. Istnieje więc wielka różnica pomiędzy określeniem psychologi jako nauki o duszy, a powiedzeniem, że psychologia jest po prostu opowiadaniem o życiu psychicznym. Każdy z nas wypowiada różne zdania o życiu psychicznym: mówimy, że „myślimy” o czymś, że się na coś decydujemy itp.; a przecież nie wszyscy jesteśmy psychologami. Nauka o duszy musi dać pełny i systematyczny, dobrze ułożony opis badanego przedmiotu, musi przy tym stale opierać się na faktach i nie wybiegać nigdy poza nie w sferę czystej spekulacji.