Tendencjo biologiczne i ustrój psychiczny cz. 1

Każde dziecko rodzi się z pewnymi skłonnościami. Dusza jego nie jest niezapisaną tablicą (tabula rasa), lecz posiada już pewne utajone skłonności i zdolności, w takim, a nie innym kierunku, czym różni się od innych dusz. Powodem tej różnicy jest różność warunków, których wypadkową jest dusza dziecka. Dzieci różnych rodzin pochodzą z różnego pnia, odziedziczone przez nie skłonności i usposobienia są różne; nawet bracia i siostry różnią się uposażeniem z natury, zależnie od tego, czy „wzięli” je po którymś z rodziców, czy dziadków, i od tego, w jakich urodzili się warunkach.

Ze stanowiska biologicznego różnice te polegają na różnicach tendencji biologicznych. Układ nerwowy każdego z nas jest wytworem długiego rozwoju, w ciągu którego podlegał różnym wpływom kształtującym. Stąd też przystosowany jest do pełnienia jednych czynności, niezdolny do zadowalającego pełnienia innych. Ze stanowiska psychologicznego różnice polegają na różnicach ustroju psychicznego. Dusza każdego człowieka ma swój charakterystyczny ustrój, odpowiadający charakterystycznym właściwościom układu nerwowego. Pewnym tendencjom nerwowym odpowiada „umysł matematyczny”, innym „usposobienie uczuciowe”, jeszcze innym „usposobienie wybuchowe”.

To Cię zainteresuje:

– sprawy spadkowe